(0)

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ikigaishop.pl

z dnia 18.04.2016r.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę IKIGAI Justyna Przeorek mającą swoją siedzibę w Koninie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ikigaishop.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez IKIGAI Justyna Przeorek nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1/ Blog - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ikigai-shop.blogspot.com.

2/ Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3/  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

4/  Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

5/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

6/ Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

7/ Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

8/ Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9/ Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

10/ Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

11/ Produkt  - Towar prezentowany w Sklepie Internetowym.

12/ Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

13/ Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego IKIGAI.

14/ Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ikigaishop.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

15/ Strona internetowa – oznacza sklep internetowy

16/ Sprzedający:

IKIGAI Justyna Przeorek, Oś. Legionów 4/33, 62-510 Konin

NIP 665 288 11 59, REGON: 364194108

Konto bankowe:  49  1940 1076 5624 8009 0000 0000

tel: 693 524 206

e-mail firmowy: ikigai@wp.pl

e-mail do newslettera: ikigaishop@wp.pl

17/ Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

18/ Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IKIGAI Justyna Przeorek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

19/ Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

20/ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

21/ Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.ikigaishop.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Mozilla Firefox 34 / Internet Explorer 11 / Chrome 39 lub lub Opera 26 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbit/s.

2.5. Strona internetowa sklepu oraz oficjalny Blog sklepu są dostępne również na urządzenia mobilne. Dostosowanie rozdzielczości ekranu następuje automatycznie.

2.6. Obsługą sklepu zajmuje się firma:

cStore sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa,
KRS 0000643936, NIP 5213753163, REGON 365724695

2.7. Sklep internetowy, działający pod www.ikigaishop.pl oraz Blog prowadzone są przez firmę IKIGAI Justyna Przeorek zwaną dalej Sprzedającym.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.9. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.ikigaishop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.12. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, Bloga oraz kont firmowych w mediach społecznościowych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, wzorców i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować tylko w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie, a w niektórych przypadkach także firm współpracujących ze Sprzedającym.

2.13. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedający nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do jego konta w Sklepie.

2.14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

 

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Zakup w Sklepie internetowym możliwy jest z jednoczesną rejestracją konta klienta lub bez niej. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia .

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Rejestracja jest bezpłatna.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podane podczas rejestracji dane powinny być prawidłowe i aktualne.

3.5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającego stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ikigai@wp.pl.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ikigaishop.pl, dokonać wyboru produktów z oferty sklepu oraz przypisanych im parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć pełnowartościowy Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży.

5.3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Możliwość płatności za pobraniem jest dostępna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

5.5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską,  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub też w inny sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu. Wysokość opłaty za przesyłkę jest umieszczona na karcie produktu oraz cenniku dostawy.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.6. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Przy produktach o statusie: „dostępny od zaraz” czas wysyłki to maksymalnie 7 dni roboczych, chociaż większość paczek nadawana jest już następnego dnia. W przypadku zamówień indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient będzie poinformowany.

5.7. Zgodnie z życzeniem klienta Sprzedający załącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub przesyła fakturę VAT na drodze elektronicznej.

 

VI Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są - zależnie od wersji językowej strony - w PLN, EUR i USD i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie obejmują kosztów transportu oraz prowizji za płatności za pośrednictwem e-płatności (Przelewy24 oraz PayPal).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b) e-płatnością za pośrednictwem serwisu Przelewy24, obsługiwanym przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta), przy czym klient jest obciążany prowizją w wysokości 1% od wartości zamówienia, pozostałą kwotę prowizji pokrywa Sprzedający,

c) e-płatnością za pośrednictwem serwisu PayPal obsługiwanym przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta), przy czym klient jest obciążany prowizją w wysokości 2% od wartości zamówienia, pozostałą kwotę prowizji pokrywa Sprzedający,

d) gotówką przy odbiorze osobistym lub wyborze opcji: „Płatność za pobraniem”.

 

VII Rękojmia

7.1. Firma IKIGAI Justyna Przeorek jako Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 Kodeksu Cywilnego.

7.2. Sprzedający zobowiązuje się do kontrolowania jakości sprzedawanego towaru, aby był on zgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie oraz zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

7.3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego.

7.4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

7.5. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

7.6. Rękojmia nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu (na przykład prania w temperaturze wyższej niż podana w wytycznych).

7.7.  Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a.            złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.            złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.8. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

7.9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.            żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b.            żądać usunięcia wady.

7.11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedającego.

7.12. Koszty wymiany lub naprawy oraz koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Sprzedającego ponosi Sprzedający.

7.13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

7.14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a.            oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b.            oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c.            żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.            żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

7.16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 6 miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 

VIII Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Powyższy termin - 14 dni kalendarzowych – jest liczony od chwili objęcia Towaru w posiadanie Klienta.

8.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia

8.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o swojej decyzji Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. – WZÓR jest dostępny pod Regulaminem (załącznik nr 1. do regulaminu).

8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem w/w terminu.

8.6. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy tylko produktów nowych, nie noszących śladów użytkowania.

 

IX Skutki odstąpienia od umowy

9.1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy w postaci przelewu bankowego na podane przez Klienta numer konta bankowego

9.2. Informujemy, że Klient musi  ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50,00 PLN.

 

X Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 62-510 Konin, Oś. Legionów 4/33, mailowo pod adres ikigai@wp.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI Postanowienia końcowe

10.1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ale w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

10.8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

10.9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin strony www.ikigaishop.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

10.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

10.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2016r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy] 

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 2

 

Do:

IKIGAI Justyna Przeorek

Legionów 4/33

62-510 Konin

 

Od:

Imię i nazwisko / nazwa Klienta: ………………………………………………………..

Adres korespondencyjny Klienta: …………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy Klienta:  ………………………………………………………..

Adres e-mail Klienta:  ………………………………………………………..

 

REKLAMACJA TOWARU

(dotyczy zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………….. towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

•             wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

•             nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

•             obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

•             odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

…………………………………………

Podpis klienta

 

*niepotrzebne skreślić


Zobacz nasze produkty